ตำบลหนองเทาใหญ่
อำเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม


 
 
ประวัติความเป็นมา :
ชาวตำบลหนองเทาใหญ่ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้อพยพมาจากหลายท้องที่ ส่วนใหญ่อพยพมาจากบ้านดอนกะดัน ตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2460 กำนันคนแรกคือ นายฮัม โคตรตา คนปัจจุบันคือนายณรงค์ เทพวงค์ษา สำหรับชื่อตำบลหนองเทาใหญ่ คือมีหนองน้ำขนาดใหญ่ และในหนองน้ำดังกล่าวมีเทา (สาหร่าสีเขียว) ขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงใช้เป็นชื่อตำบล
 
สภาพทั่วไปของตำบล :
ลักษณะที่ตั้งตำบลหนองเทาใหญ่ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอปลาปาก อยู่ห่างจากอำเภอปลาปากประมาณ 8 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดนครพนม ระยะทางประมาณ 52 กิโลเมตร
 
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลโคกสี กิ่งอำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
 
สภาพภูมิประเทศ :
ลักษณะสภาพภูมิประเทศของตำบลหนองเทาใหญ่ มีลักษณะป่าโปร่ง บริเวณหมู่ที่ 1,2,5,6,7 ซึ่งยังมีป่าเป็นเขตอยู่ระหว่างตำบลหนองเทาใหญ่ และตำบลโคกสว่าง สภาพพื้นที่ราบเรียบจนถึงเป็นลูกคลื่นลอนลาด มีความมลาดชัน 1-4% ของพื้นที่ ทิศเหนือของตำบลมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง เฉลี่ย 140 เมตร สภาพพื้นที่ป่าเต็งรังตามธรรมชาติ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่หัวไร่ปลายนาของเกษตรกร ในเขตวัด เขตป่าข้าของหมู่บ้าน และเขตที่สาธารณะของหมู่บ้าน ปัจจุบันประชากรเริ่มใช้ประโยชน์ในที่ดิน ในการปลูกพืชเศรษฐกิจ สวนยางพาราเพื่อการส่งออกมากขึ้น ประชาชนเริ่มใช้ประโยชน์ในที่ดินว่างเปล่าของตน โดยพื้นที่ราบลุ่มมีแหล่งน้ำธรรมชาติสำคัญ คือ ห้วยนกเหาะ (หัวยบังขนัง) ห้วยตับเต่า ห้วยกุดตากล้า ลักษณะเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินเหนียว หรือดินร่วนปนดินเหนียวที่เป็นกรวด หรือลูกรังปะปนเป็นจำนวนมาก หินลูกรังหรือดินร่วนปนทราย
 
การแบ่งเขตการปกครอง :
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น   8   หมู่บ้าน  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่
 
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร (คน)
จำนวนครัวเรือน (ครัวเรือน)
ชาย
หญิง
รวม
ครัวเรือนทั้งหมด
ครัวเรือนเกษตรกร
1
หนองเทาใหญ่
177
205
382
103
72
2
หนองเทาน้อย
241
253
494
119
84
3
นาเชือกน้อย
288
315
603
148
121
4
นาเชือกใหญ่
194
196
390
104
70
5
ตับเต่า
173
199
372
95
56
6
หนองดู่
76
74
150
42
28
7
หนองหมากแก้ว
152
138
290
84
62
8
ตับเต่า
183
204
387
96
76
รวม
1,484
1,584
3,068
791
569
 
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก  ทำนา
อาชีพเสริม  ปลูกยาสูบ และรับจ้างทั่วไป
 
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. อบต.หนองเทาใหญ่
2. โรงเรียนประถม
3. สถานีอนามัย
4. วัดบ้านตับเต่า
 
เส้นทางการคมนาคม :
มีถนนติดต่อกับอำเภอ ลาดยางทุกหมู่บ้าน คือทางหลวงชนบท ถนน รพช. สายปลาปาก-ดงอินำ และสายปลาปาก-หนองเทาใหญ่